1. പര്യന്തം

  1. നാ.
  2. അവസാനം
  3. വശം
  4. അതിർത്തി
  5. ചുറ്റൽ, ചുറ്റുപാട്
  6. ദൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക