1. പര്യവദാത

    1. നാ.
    2. വളരെവെളുത്ത, ശുദ്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക