1. പര്യവരോധം

    1. നാ.
    2. മുടക്കം, തടസ്സം
    3. തടവ്
    4. വിരോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക