1. പര്യവസാനം

    1. നാ.
    2. പൂർണമായ അവസാനം, സമാപനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക