1. പര്യവസിത

    1. വി.
    2. പര്യവസാനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക