1. പര്യവസ്ഥ

  1. നാ.
  2. വിരോധം
  3. എതിർപ്പ്
 2. പര്യവസിത

  1. വി.
  2. പര്യവസാനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക