1. പര്യസ്തിക

    1. നാ.
    2. കിടക്ക, തല്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക