1. പര്യാകുല

    1. വി.
    2. നിറഞ്ഞ
    3. കലങ്ങിയ, ഭയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക