1. പര്യുദഞ്ചനം

    1. നാ.
    2. കടം(കൊടുത്തയാളിനു തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനാൽ)
    3. ഉദ്ധാരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക