1. പര്യുദാസം

    1. നാ.
    2. അപവാദം
    3. താത്പര്യമില്ലാതിരിക്കൽ, ഉപേക്ഷിക്കൽ
    4. നിഷേധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക