1. പര്യുപസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. സേവനം, ശുശ്രൂഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക