1. പര്യേഷണ

  1. നാ.
  2. ബഹുമാനം
  3. ആരാധന
  4. (ക്രിയകൾ നടത്തുവാൻ പറ്റിയവരെ അന്വേഷിച്ചു) ചുറ്റിനടക്കൽ
 2. പാരയിഷ്ണു

  1. വി.
  2. അക്കരകടക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള
  3. പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക