1. പരൽപ്പേര്

    1. നാ.
    2. അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ടു സംഖ്യകുറിക്കുന്ന വാക്യം. "കടപയാദി" നോക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക