1. പറം

  1. നാ.
  2. ഞവരി
  3. പല്ലിത്തടി
  4. ചുമരുകെട്ടുന്നതിനോ ഉയരത്തിൽ നിന്നു ജോലിചെയ്യുന്നതിനോവേണ്ടി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ചാര്
  5. തടിയും മുളയും മറ്റുംകൊണ്ടു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന തട്ട്, പറണ്
  6. ശവം എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാനായി ഓലമടലും മുളയും മറ്റും കൊണ്ടു നിർമിക്കുന്ന മഞ്ചം. (പ്ര.) പറംകെട്ടുക = ചാരുമാനമോ തട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക. പറംവലിക്കുക = നിലം നിരത്താനായി പല്ലിത്തടി വലിക്കുക
 2. കോട്ടും പുറം

  1. നാ.
  2. ആരാധനാകേന്ദ്രം, പ്രത്യേകിച്ചു ദേവീപൂജനടത്തുന്ന സ്ഥലം
 3. പുറം1

  1. നാ.
  2. ഭാഗം
  3. കക്ഷി
  4. മറുവശം
  5. മുതുക്
  6. ദേഹത്തിൻറെ പിൻഭാഗം
  7. പുസ്തകത്തിലെ താളിൻറെ ഒരു വശം. (പ്ര.) എഴുതാപ്പുറം = അപ്രസക്തമായത്
  8. വീടിൻറെ ചുവര്
  9. കരമൊഴിവുനിലം
  10. കൂടുതലായുള്ളത്. ഉദാഃ പുറം വരുമാനം
 4. പുറം2

  1. നാ.
  2. പ്രാചീനതമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചു രചിക്കപ്പെട്ട കവിതകൾ
 5. അകം പുറം

  1. നാ.
  2. അകമേത് പുറമേത് എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്
  3. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളത്
  4. ചതി, വഞ്ചന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക