1. പറങ്കിത്താഴ്

    1. നാ.
    2. ഒരിനം പൂട്ട് (പറങ്കിപ്പൂട്ട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക