1. പറങ്കിസാമ്പ്രാണി

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃക്ഷം (കുന്തുരുക്കം) അതിൻറെ കറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക