1. പറച്ചി

  1. നാ.
  2. പറയസ്ത്രീ
 2. പേർച്ച

  1. നാ.
  2. ഒഴികഴിവ്
  3. പിരിവ്
  4. ഈടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക