1. പറണ്ട

    1. നാ.
    2. കൈമുട്ട്
    3. ഒരു വാദ്യം
    4. പരണ്ട
    5. അരണ്ടപ്പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക