1. പറന്തല

    1. നാ.
    2. പോർക്കളം
    3. ചുടുകാട്
    4. ചീകിഒതുക്കാതെ ക്രമക്കേടായി ഇട്ടിട്ടുള്ള മുടി
    5. പാഴ്ഭൂമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക