1. പറപ്പുനായർ

    1. നാ.
    2. പള്ളിച്ചാൻ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക