1. പറമ്പുക

  1. ക്രി.
  2. അടിക്കുക, അടിച്ചുനിരത്തുക
 2. പുറമ്പോക്ക്

  1. നാ.
  2. സർക്കാർവക ഭൂമി, പതിവുഭൂമിക്കു പുറത്തായുള്ളത്
  3. പുറത്തേയ്ക്കുള്ള പോക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക