1. പറിമരുന്ന്

    1. നാ.
    2. പറിച്ചെടുക്കുന്ന മരുന്ന് (പച്ചമരുന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക