1. പറുക്കൻ

    1. നാ.
    2. ചതിയൻ, കൃത്രിമക്കാരൻ
  2. പറുകൻ

    1. നാ.
    2. മുണ്ടൻ (കുറിയവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക