1. പറ്റലർ

    1. നാ.
    2. ശത്രുക്കൾ, പറ്റില്ലാത്തവർ, സ്നേഹമില്ലാത്തവർ
  2. പോറ്റലർ

    1. നാ.
    2. പോറ്റാത്തവർ, ശത്രുക്കൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക