1. പറ്റിരിമ്പ്

    1. നാ.
    2. കൊടിൽ, പറ്റുകൊടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക