1. പറ്റുകൊടിൽ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കൊടിൽ (തട്ടാന്മാർ ലോഹക്കഷണങ്ങൾ വിളക്കാനായി ചേർത്തുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ആ പേര്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക