1. പറ്റുകൊരട്

    1. നാ.
    2. അടകൊരട്, കൊല്ലന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക