1. പറ്റുചീട്ട്

    1. നാ.
    2. പണംപറ്റിയതിനു കൊടുക്കുന്ന രസീത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക