1. പറ്റുതാഴ്

    1. നാ.
    2. ആമത്താഴ് (കതകിൻറെ പാളിയിലോ ചട്ടത്തിലോ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക