1. പറ്റുപടി

    1. നാ.
    2. വാങ്ങിച്ചതിനുള്ള കണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക