1. പറ്റുമുറി

    1. നാ.
    2. കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക