1. പറ്റുവിന

    1. നാ. വ്യാക.
    2. വാക്യം മുഴുമിപ്പിക്കാതെ മറ്റൊന്നിനോടു പറ്റിനിൽക്കുന കൃതി, കുർവതകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക