1. പറ്റെ

  1. അവ്യ.
  2. ചേർന്നിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
  3. പൂർണമായി, മുഴുവനും
 2. പാടേ

  1. അവ്യ.
  2. സംശയമില്ലാതെ
  3. പൂർണമായി, മുഴുവനെ
 3. എടുത്തപടി, -പാടേ

  1. അവ്യ.
  2. ആലോചനകൂടാതെ, പെട്ടെന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക