1. പറൺ

  1. നാ.
  2. പരണ്, തട്ട്. (പ്ര.) പറണേറ്റവും കാളിയൂട്ടും
 2. അഭീരുപത്രി, -പർണി

  1. നാ.
  2. ശതാവരി
 3. പർണി

  1. നാ.
  2. വൃക്ഷം
  3. ചീട്ട്
 4. പൂർണ

  1. വി.
  2. നിറയ്ക്കപ്പെട്ട, പൂരിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക