1. പലങ്കഷം

    1. നാ.
    2. സിംഹം
    3. ഗുഗ്ഗുലു
    4. കിംശുകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക