1. പലങ്കഷൻ

    1. നാ.
    2. രാക്ഷസൻ (മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക