1. പലപ്പൊഴും

    1. അവ്യ.
    2. കൂടെക്കൂടെ, പലകുറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക