1. പലപ്രിയൻ

    1. നാ.
    2. "ഇറച്ചി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ", രാക്ഷസൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക