1. പലലാശയം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം (തൊണ്ട വീക്കം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക