1. പലസം

  1. നാ.
  2. പനസം (ചക്ക)
 2. പലാശം

  1. നാ.
  2. മാംസം
  3. പച്ചില
  4. ഇല
  5. ചെറുകച്ചോലം
  6. പച്ചനിറം
  7. പലം
  8. മഗധരാജ്യം
 3. പാലാശം

  1. നാ.
  2. പച്ചിലമരം
 4. പ്ലുഷം

  1. നാ.
  2. ദഹനം, കത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക