1. പലഹാരം

    1. നാ.
    2. അട ദോശ ഇഡ്ഡലി റൊട്ടി മുതലായ ഏതെനിലും ഭക്ഷണവസ്തു (ചോറല്ലാതെയുള്ളത്)
    3. കായ്കനികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക