1. പലാത്തൽ

    1. നാ.
    2. ചിട്ടിമുമ്പൻ ചിട്ടിപ്പണത്തിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന വിഹിതം, വടപ്പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക