1. പലാപം

    1. നാ.
    2. കയറ്
    3. ആനയുടെ ചെന്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക