1. പലാലം

  1. നാ.
  2. വയ്ക്കോൽ, ഉമി (പറക്കുന്നത്, കനമില്ലാത്തത്)
 2. പലലം

  1. നാ.
  2. മാംസം
  3. ചെളി, ചേറ്
  4. എള്ളുണ്ട
  5. പിണ്ണാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക