1. പലാലദോഹദം

    1. നാ.
    2. മാവ് (ചൂതവൃക്ഷ, ം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക