1. പലാശകം

    1. നാ.
    2. ചെറുകച്ചോലം
    3. പ്ലാശ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക