1. പലാശാഖ്യ, പലാശാഖ്യം

    1. നാ.
    2. പെരുങ്കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക