1. പലിതം

  1. നാ.
  2. ചൂട്
  3. ചേറ്
  4. അറബിക്കുന്തുരുക്കം
  5. ചേലേയം
  6. വാർധക്യം
  7. നര
  8. ചീകി അലങ്കരിച്ച മുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക