1. പല്ലങ്കി, പല്യങ്കം

    1. നാ.
    2. പല്ലക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക