1. പല്ലവം

  1. നാ.
  2. അനുരാഗം
  3. ഒരു ദേശം
  4. കൈവള
  5. മൊട്ട്
  6. തളിര്, നാമ്പ്
  7. ചാപല്യം
  8. ചെഞ്ചായം
  9. വസ്താഗ്രം
  10. പുൽക്കൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക